Centre Cívic Baró de Viver_preFABtactics

Posted by on Jul 13, 2015 in . .FINISHED, ...PREFAB_tactics | No Comments

La construcció del Centre Cívic Baró de Viver es focalitza en l’optimització dels diferents sistemes constructius per assolir els objectius de sostenibilitat sense incrementar el pressupost global.

L’estructura es defineix amb un sistema de pòrtics prefabricats de formigó i un forjat de plaques alveolars d’Hormipresa per optimitzar la baixada de càrregues al terreny.
_MG_9733+34

La possibilitat de fabricar panells de formigó amb trencament de pont tèrmic de gran format (mides aprox. 700×335 cm en cara vista) en els tallers d’ARUMÍ, ens permet adequar la fixació als pilars de l’estructura prefabricada i optimitzar la baixada de càrregues.

Els panells de formigó pre-industrialitzats, estan fets de en successives capes per incorporar l’aïllament i evitar els ponts tèrmics:

-Secció del panell de placa resistent de 200mm alleugerida, amb aïllament tèrmic de 80mm, cambra d’aire tancada de 10mm, i panell de façana de 80 mm amb àrid seleccionat i formigó colorejat.

-Sistema sandwich en punts localitzats amb pletines inox, sistema Deha- Pfeiffer, recolçaments a platines previstes en pilans o en obra in situ, i fixacions a volc a forjat de coberta.

-Formigo HAC50/10/IIa/25;absorció<3% Acers B500-S, Control. B500-T, unions Pfeiffer.

-Tractament superficial amb sorrejat segons plantilla.

arumi_1

arumi_2

arumi_3

La façana es divideix en dos trams horitzontals. Una franja contínua de panells prefabricats de formigó amb trencament de pont tèrmic de grans dimensions que ja incorporen acabat, cambra d’aire, aïllament i estructura portant.

La franja inferior és la que incorpora les obertures de cada estança en funció de la seva orientació i càrrega energètica.

La tanca exterior vegetada s’incorpora al sistema de tancament proporcionant ombra caduca a l’estiu.

Amb aquestes tres capes podem controlar la passivitat, l’aportació de llum natural i la protecció solar adecuant-nos al requeriment de cada estança i de cada orientació.

arumi_4

arumi_5

 

 

 

 

Leave a Reply