Cornerstore _ test 1:1

Posted by on Jun 13, 2013 in . .PROJECT, .. EPHEMERAL, ...acces_SOS | No Comments

ImagenImaginar una situació:

Reunit amb els companys en sessió de treball a l’aire lliure. Assegut sobre la tarima de fusta consulto el correu. Prenc una tassa de café.

Replantejar-la:

Dibuixar en cad la plantilla del prototipus. Escoltar als diferents industrials com volen fer be la seva feina. Corregir. Imprimir 1:1. Portar-ho al lloc. Prestar atenció. Corregir.

Imagine:

Meeting with colleagues in an outdoor working session. Sitting on the wooden platform I check my mail. I take a cup of coffee.

Try it out:

Draw in CAD prototype template. Listen to the different industrial manufacturers how to do their job the best way. Re-do it. Print it 1:1. Take it to the site. Pay attention. Re-do it

Leave a Reply