Malgrat de Mar

Promotor

Ajuntament de Malgrat de Mar

Autors

Territori 24 Arquitectura | Acces_sos

Localizació

Barri del Castell, Malgrat de Mar.

Any projecte / construcció

2012 – 2016

Superfície

3.213,64 m²

Pressupost

426.225,91€

(iva inclòs)

Millorar l’accessibilitat amb alt pendent

El projecte d’urbanització i millora al Barri del Castell neix d’un grup de treball anomenat Acces_SOS.

Acces_SOS és un grup de treball que connecta estudis professionals internacionals de disseny urbà. El seu objecte de recerca i intervenció és l’espai públic i el seu grau d’accessibilitat i ús per part de la comunitat. Desenvolupa estratègies urbanes per a la recuperació i integració de zones amb fort degradament social. Coordina accions i respostes mitjançant un mètode de treball experimental, multidisciplinari i amb una participació directa amb la ciutadania.

El projecte desenvolupa una sistemàtica per al conjunt de tots els carrers del Barri del Castell, es va iniciar la prova pilot amb el carrer més planer de tots. En fases consecutives s’urbanitzen el següents carrers.

Realitzat a partir del projecte de millora de l’accessibilitat del Barri del Castell, hem intentat difuminar al màxim la separació entre cotxes i vianants per crear una zona 10km/h.

El paviment continu de color tabac unifica l’espai, mentres que la disposició del mobiliari l’aplicació de la senyalètica de vitalitat trenca la linealitat.

S’ha fet compatible la disposició de bancs, amb l’aturada puntual per carrega i descàrrega dels veïns, s’han fixat passamans a les façanes per evitar relliscades, s’han planat arbres i vegetació per fer que l’estada al carrer es converteixi en un fet desitjable.

PROBLEMÀTIQUES

L’any 2009, vam començar a treballar en el marc del projecte acces_SOS, un equip de recerca de l’espai públic urbà i de la seva accessibilitat per part de tots els sectors de la població. Pensem que dissenyar accessibilitat desapercebuda, universal i sense costos addicionals és una qüestió d’actitud. L’objectiu era definir, mitjançant un taller de participació ciutadana, les característiques que havien de tenir els carrers del Barri del Castell per recuperar la seva capacitat d’articuladors cívics. D’aquesta manera, va ser possible detectar les mancances i les necessitats dels eixos vertebradors del barri focalitzant l’estudi sobre els problemes d’accessibilitat i qualitat de l’espai públic.

Acces_SOS

Acces_sos es proposa ampliar el concepte d’accessibilitat més difús, assumint-lo com un valor a iniciar de cara a restablir les relacions dels habitants i les seves rutines metropolitanes amb l’espai públic, anant més enllà de la immediata identificació accessibilitat = minusvàlid = eliminació de barreres arquitectòniques. Accessibilitat com a predisposició de l’espai antropitzat a ser gaudit, habitat per a totes les poblacions, de totes les franges d’edat.

L’accessibilitat com a predisposició de l’espai antropitzat a gaudir, habitat per totes les poblacions, de totes les franges d’edat.